Репертуар

В складі репертуару: вистави, театралізовані програми відповідно до обрядово-календарного циклу, театралізовані обрядові дійства, народні пісні, ігри, інтермедії з українського побуту, народні танці, тематичні концерти.

 

«СЛАВНІ КОЗАКИ-ЗАПОРОЖЦІ»
Театралізована програма – сторінки героїчного минулого українського народу часів Запорізької Січі – історичні пісні, думи, балади, побутові сценки з життя українського козацтва, козацькі бойові танці та розваги.

 

«НАДДНІПРЯНСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ»
Програма відтворює основні складові весільного обряду українців: сватання, дівич-вечір, викуп місця молодої, розподіл короваю, прощання молодої з дружками та ін., який колоритно відтворений артистами – з піснями, гумором, танцями.
На Всеукраїнському огляді майстрів мистецтв міста Києва вистава театру «Наддніпрянське весілля» визнана найкращим фольклорним дійством серед усіх областей України.

 

«РУСАЛІЇ»
Колоритна театралізована вистава, що відтворює давній весняно-літній обряд вшанування культу предків, родовідної пам’яті з пісне-співами, магічними ритуалами, веселими танками, забавами.

 

«РІЗДВЯНА МІСТЕРІЯ (ВИСТАВА) «УКРАЇНСЬКИЙ ВЕРТЕП»
Веселе різдвяне дійство з піснями колядками, жартами з відтворенням євангельського оповідання про народження Ісуса Христа.

 

«ЩЕДРИЙ ВЕЧІР, СВЯТИЙ ВЕЧІР»
Різдвяний ритуал, колядки, щедрівки, сцена новорічного ворожіння, зимові танці.

 

«ВЕСНЯНКИ»
Театралізована вистава з виконанням обрядових пісень, танців, ігор, пов’язаних з початком весни і наближенням весняних польових робіт.

 

«ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ»
Вистава про історію чумацького руху, чумацькі пісні і запальні чумацькі танці – український тропак, мотло та ін.

 

«ФОЛЬКЛОРНІ БАРВИ»
Театралізована програма – фольклор народів світу – пісні, танці Мексики, Чилі, Аргентини, Угорщини, Аджарії, Іспанії.

 

«ЖЕНЧИКИ»
Тетралізована програма з піснями і танцями, які відтворюють стародавній український народний звичай «Обжинки».

 

«УЧІТЕСЯ, БРАТИ МОЇ…»
Музично-літературна композиція за творами Т.Г.Шевченка.

 

«ГАЙДАМАКИ»
Театралізована вистава за поемою Т.Г.Шевченка.

 

«Я – ТВОЯ ДОЛЯ»
Вистава за мотивами драми-феєрії Л.Українки «Лісова пісня».

 

«КАНТИ, ПСАЛЬМИ ХVII– ХVIII СТ.»
Театралізоване дійство.

 

«КУПАЛЬСЬКІ ВОГНІ»
Театралізована програма, що відтворює обряди та ритуали купальських ігрищ з хороводами, піснями, запальними танцями. Програма «Купальські вогні» визнана найкращою фольклорною програмою Всеукраїнського огляду майстрів мистецтв та художніх колективів.

 

«УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ БАГАТОГОЛОССЯ»
Театралізоване дійство.

 

«ПАРТИЗАНСЬКА СЛАВА»
Театралізована патріотична композиція на тему II світової війни.

 

«НЕБЕСНА СОТНЯ»
Патріотична програма, присвячена героям Революції Гідності.

 

In the repertoire there are performances, adapted for the stage programs in accordance with the ritual-calendar cycle, adapted for the stage ceremonial shows, folk songs, games, interludes from the Ukrainian life, folk dances, thematic concerts.

 

«SLAVNI KOZAKY-ZAPOROZHTSI» («GLORIOUS UKRAINIAN COSSACKS»)
The adapted for the stage program – pages of Ukrainian nation’s heroic past Zaporizhska Sich times – that includes historical songs, dumas, ballads, scenes from Ukrainian Cossack’s everyday life, Cossack battle dances and amusements.

 

«NADDNIPRIANSKE MARRIAGE»
The program presents basic components of Ukrainian wedding ceremony: match-making, divych-evening, bride’s seat redemption, sharing of the round loaf, bride’s farewell with bridesmaids etc. that is picturesque presented by artists – with songs, humor and dances. At the Ukrainianwide festival of art masters of Kiev this performance was declared as the best folk show among all regions of Ukraine.

 

«RUSALII»

The picturesque adapted for the stage performance that represents the ancient spring-summer ceremony of celebration in honour of forefathers and genealogical memory with songs, magic rituals, merry dances and amusements.

 

 «CHRISTMAS MYSTERY (PERFORMANCE) «UKRAINIAN VERTEP»
The merry Christmas performance with koliadky songs and jokes with the representation of the evangelic story about Jesus Christ’s birth.

 

«EPIPHANY EVE, CHRISTMAS EVE»
The Christmas ritual, koliadky, shchedrivky, the scene of New Year’s fortune-telling, winter dances.

 

«VESNIANKY»

The adapted for the stage show with the performance of ritual songs, dances and games that are associated with the beginning of the spring and following spring field works.

 

«CHUMATSKYI SHLIAKH» («MILKY WAY»)

The performance about the history of Chumak movement, Chumak songs and fiery Chumak dances – Ukrainian tropak, motlo etc.
«FOLKLORE COLOURS»

The adapted for the stage program – peoples of the world folklore – songs and dances of Mexico, Chile, Argentina, Hungary, Ajaria, Spain.
«ZHENCHYKY»

The adapted for the stage program with songs and dances that represent the ancient Ukrainian folk custom «Obzhinky».

 

«LEARN, MY BROTHERS…»

The musical-literary composition based on T.H.Shevchenko works.

 

«HAIDAMAKY»

The adapted for the stage program based on poem by T.H.Shevchenko.
«I AM YOUR DESTINY»

The performance based on the play «The Forest Song» by L.Ukrainka.
«CANTS AND PSALMS OF 17-TH AND 18-TH CENTURY»

The adapted for the stage performance.
«KUPALSKI FIRES»

The adapted for the stage program that represents rituals and ceremonies of kupalski public merrymaking with round dances, songs and fiery dances. This program was declared as the best folklore program by Ukrainianwide festival of art masters and artistic groups.
«UKRAINIAN FOLK POLYPHONY»

The adapted for the stage performance.
«PARTISAN GLORY»

The adapted for the stage patriotic composition on World War II.
«CELESTIAL HUNDRED»

The patriotic program dedicated to heroes of The Revolution of Dignity.