Про театр

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» був створений у 1988 році за ініціативою групи фольклористів під керівництвом народного артиста України Миколи Буравського при підтримці Національної спілки композиторів України, Національної спілки письменників України та Університету фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського.

 

У 2004 році театру «Берегиня» за видатні досягнення у розвитку українського музичного мистецтва було надано статус академічного (Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 15.09.2004 р. № 629).

 

Театр «Берегиня» – це єдиний в Україні професійний  колектив, який займається вивченням та пропагандою аутентичного фольклору нашого народу і сценічними засобами відтворює втрачені історичні цінності: народні обряди, звичаї, ритуали, як важливі пласти духовної культури нації.

 

Театр «Берегиня» на високопрофесійному художньому рівні інсценує  зразки фольклорної спадщини, розкриває особливості культурно-історичних традицій українського народу. Створені театром фольклорні дійства відроджують безцінні скарби української національної культури.  У програмах «Берегині» слово, пісня, музика, танок пов’язані воєдино і експонують найбільш характерні риси українського народу: життєстверджуючий оптимізм, задушевну лірику, дотепний гумор.

 

Художній керівник театру, його засновник – народний артист України Микола Буравський. До творчого складу театру входять 42 артисти: високопрофесійні співаки, музиканти, танцюристи. У складі «Берегині» заслужені артисти України: Надія Буравська, Анатолій Пахомов.

 

Сценічне вбрання артистів виготовлене за зразками справжніх етнографічних костюмів, зібраних в експедиціях до Центрального регіону України, що надає фольклорному дійству яскравого колориту.

 

Музичні інструменти, знайдені і відроджені в етнографічних експедиціях колективу по території України використовуються у виступах «Берегині». Це такі давно забуті та унікальні інструменти, притаманні суто українській фольклорній музиці, як «сопілка», «коза», « козобас», «сурма», «ліра», «бугай», «бубон», «гудок», «рубель», «цимбали», «тулумбаси», «кобза», «скрипка», «гармоніка».

 

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» гідно представляє український фольклор за кордоном, його гастрольні маршрути пролягли дорогами Німеччини, Польщі, Югославії, Нідерландів, Болгарії, Іспанії, Монако, Австрії, Франції, Італії, Єгипту, Туреччини, Греції, Швейцарії, Румунії,  Південно-Африканської Республіки, Кореї, Естонії, Ізраїлю, Японії, Туркменістану. «Берегиня» – лауреат Міжнародного конкурсу у Йоганнесбурзі (1995 р.), лауреат Міжнародного конкурсу у Пхеньяні (1996 р.).

 

При театрі «Берегиня» у 1995 році створено один з найвідоміших  дитячих колективів – фольклорний ансамбль «Берегинька» – лауреат багатьох Міжнародних та Всеукраїнських фестивалів.

 

У 1999 році на Всеукраїнському огляді майстрів мистецтв міста Києва вистава театру «Наддніпрянське весілля» визнана найкращим фольклорним дійством серед усіх областей України;  у 2001 році програма «Купальські ігрища» визнана найкращою фольклорною програмою Всеукраїнського огляду майстрів мистецтв та художніх колективів.

 

У березні 2013 року театр «Берегиня» взяв участь у Днях культури України в Туркменістані у складі урядової делегації на чолі з Міністром культури України.

 

У грудні 2013 року на запрошення Міністерства культури України, Центру української культури та Товариства «Україна – світ» театр взяв участь у культурно-мистецькій акції для дітей українського зарубіжжя «До Вас їде український Миколай», присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка, виступивши з виставами в Словаччині, Італії, Австрії та Угорщині.

 

У 2014 році «Берегиня» брала участь у VII Міжнародному фестивалі музики, мистецтва і фольклору; у ХХIII фестивалі Української культури «Підляська осінь 2014» (Польща, Підляське воєводство).

 

 

Bereginya was the most beloved goddess of the pagan period, who protected people from any harm.

 

Today the word Bereginya represents spiritual and cultural heritage of our people.

 

 

Kiev Academic Theatre of Ukrainian Folklore «Bereginya» was created in 1988 at the initiative of the group of specialists in folklore led by the National artist of Ukraine Mykola Buravskyi with the support of the National union of composers of Ukraine, the National union of writers of Ukraine and the M.T.Rylskyi University of folklore and ethnography.

 

In 2004 the theatre «Bereginya» was given the academic status (the Order of the Ministry of culture of Ukraine from 15.09.2004, № 629) for the outstanding achievements in the development of Ukrainian musical art.

 

The theatre «Bereginya» is the unique professional group in Ukraine that studies and popularizes Ukrainian authentic folklore and with theater methods represents lost historical values such as folk ceremonies, customs and rituals as significant pieces of nation’s spiritual culture.

 

The theatre «Bereginya» at a highly professional art level stages patterns of folklore heritage and reveals specialities of cultural-historical traditions of Ukrainian people. Folklore performances created by the theatre bring back to life priceless treasures of Ukrainian national culture. In programs of «Bereginya» word, song, music and dance are united together and expose the most characteristic features of Ukrainian people: life-asserting optimism, heartfelt lyrics and witty humor.

 

The Artistic director of the theatre and its founder is the National artist of Ukraine Mykola Buravskyi. The creative staff of the theatre consists of 42 artists: highly professional singers, musicians and dancers. Among the members of «Bereginya» there are National artists of Ukraine: Nadiya Buravska, Anatolii Pakhomov.

 

Artists’ stage costumes are modelled after original ethnographic clothes collected in expeditions to the Central region of Ukraine that gives the bright coloring to the folklore performance.

 

The music instruments used in performances of «Bereginya» are found and renewed in ethnographic expeditions of the group. These are long-forgotten and unique instruments peculiar to purely Ukrainian folk music: «sopilka», «koza», «kozobas», «surma», «lyre», «buhai», «tambourine», «gudok», «rubel», «cymbals», «tulumbasy», «kobza», «violin», «concertina».

 

Kiev Academic Theatre of Ukrainian Folklore «Bereginya» with dignity represents the Ukrainian folklore abroad. The theatre performed in Germany, Poland, Yugoslavia, the Netherlands, Bulgaria, Spain, Monaco, Austria, France, Italy, Egypt, Turkey, Greece, Switzerland, Rumania, the Republic of South Africa, Korea, Estonia, Israel, Japan, and Turkmenistan. «Bereginya» is the laureate of International contest in Johannesburg (1995) and International contest in Pyongyang (1996).

 

In 1995 at the theatre «Bereginya» one of the most popular children group was created – the folklore ensemble «Bereginka» – the laureate of many International and Ukrainianwide festivals.

 

In 1999 at the Ukrainianwide festival of art masters of Kiev the theatre’s performance «Naddniprianske marriage» was declared as the best folk show among all regions of Ukraine.In 2001 the program «Kupalski fires» was declared as the best folklore program by Ukrainianwide festival of art masters and artistic groups.

 

In March 2013 the theatre «Bereginya» took part in Ukrainian culture days in Turkmenistan as a part of the governmental delegation headed by the Minister of culture of Ukraine.In December 2013 at the invitation of the Ministry of culture of Ukraine, the Ukrainian culture center and the «Ukraine – world» company the theatre took part in cultural-artistic action for children of Ukrainian abroad «Ukrainian St. Nicholas is coming to you», dedicated to the two-hundredth anniversary since T.H.Shevchenko’s birthday, and performed in Slovakia, Italy, Austria and Hungary.In 2014 «Bereginya» took part in VII International festival of music, art and folklore and in XXIII festival of Ukrainian culture «Pidliaska autumn 2014» (Poland, Pidliaska province).